Ljan Skoles Musikkorps
Ljan skoles musikkorps
 • Aktiviteter    • Vil du spille i korpset?    • Instrumentene    • Uniformer    • Instrumenter - noen gode råd    • Historie    • Kontakt    • Om oss    

 

 

   Om oss
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Vedtekter for Ljan skoles musikkorps

VEDTEKTER FOR LJAN SKOLES MUSIKKORPS

§ 1 ORGANISASJON
§ 2 FORMÅL
§ 3 MEDLEMSKAP
§ 4 ÅRSMØTE
§ 5 STYRE
§ 6 MEDLEMSMØTER
§ 7 KOMITEER
§ 8 UENIGHETER / TVISTER
§ 9 OPPLØSNING
§ 10 VEDTEKTSENDRINGER

-------------------------------------------------------
§ 1 ORGANISASJON

Ljan Skoles Musikkorps er stiftet 18. november 1948 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørlighet Oslo Krets.

Organisering av musikkorpset
Musikkorpset følger følgende aldersbestemmelser:
- en kan være musikant i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.

§ 2 FORMÅL

Ljan Skoles Musikkorps har som formål følgende oppgaver:
- å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene
- å medvirke til utvikling av et godt miljø med sunne interesser og godt kameratskap

For å nå disse mål skal korpset
- sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på korps- instrumenter og i samspill
- arbeide for å fremføre god musikk på hjem- stedet og samspill
- når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som storband, nisseorkester, gammel- danseorkester m.m.
- arrangere egne konserter/stevner og delta i de korps- krets- og forbundsstevner og musikk konkurranser som lar seg innpasse i korpsets program
- aktivt medvirke til og arbeide for en naturlig overgang til amatørkorps ved oppnådd aldersgrense i skolekorpset

§ 3 MEDLEMSSKAP
3.1 Opptak av medlemmer
Elever ved Ljan Skole og andre interesserte, dirigenter, instruktører, foreldre/foresatte kan opptas som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre. I særlige tilfeller kan også elever ved andre skoler opptas som medlemmer.
Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem i NMF.
Styret - i samråd med dirigent - avgjør hvor mange aspiranter som kan tas opp. For aspiranter fastsettes en rimelig prøvetid. Aspirantene regnes som fullverdige medlemmer av korpset. Styret kan utarbeide statutter for æresmedlemskap.

3.2 Forutsetning for medlemskap
a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskaps opplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
c. Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid såfremt ikke gyldig grunn foreligger. I tilfelle fravær skal dirigent/korpsleder varsles i god tid på forhånd. Ved søknad om fri skal dirigent eller korpsleder forespørres. Fravær tre på hverandre følgende ganger kan føre til utelukkelse fra korpset ref. pkt 3.5.
d. Instrumenter/uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. Ved tilbakelevering/bytte av uniform, skal denne være hel og i renset stand.
e. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret. En forutsetning for deltagelse i amatørkorps er at medlemmet har fylt 15 år og at forpliktelser overfor Ljan skoles Musikkorps skal oppfylles i tilfelle arrangementskollisjon.
f. Korpsets medlemmer plikter å følge anvisninger gitt av korpsets ledelse og/eller dirigent. Dersom korpsets dirigent finner det påkrevet, må medlemmer være forberedt på overgang til annet instrument. Benyttelse av privat instrument må godkjennes av styret etter samråd med korpsets dirigent. Det er ikke tillatt å benytte instrumentene på vei til og fra øvelse samt i skolens korridorer.
g. Søknad om permisjon kan fremmes for styret. Ved innvilgelse løper medlemskapet uforandret med det plikter og rettigheter, herunder kontingent- og avgiftsplikt til korpset. Instrument og uniform beholdes i permisjonstiden. I særlige tilfeller kan styret dispensere fra ovennevnte.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent
a Musikkorpsåret følger skoleåret dog slik at dette løper fra 01.09 til 31.08 hvert år.
b Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent og andre medlemsforpliktelser til fastsatte tider. Styret kan i spesielle tilfeller frita helt eller delvis fra kontingent innbetalingen.
c Skolekorpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets medlemstall per 1. november.

3.4 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi skriftlig melding om dette til musikkorpsets ledelse. Ingen bør slutte i løpet av musikkorpsåret. Utmeldingen må være levert styret innen 1.6. Leveres utmeldingen senere, blir man belastet kontingent for neste semester. Dersom man mot korpsets anbefalinger velger å slutte i løpet av korpsåret, må utmeldingen foreligge innen 1.12. Ved senere utmelding, blir man belastet kontingent for neste semester. Skyldig kontingent og eventuelle avgifter skal være innbetalt før utmelding kan godtas. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset.

3.5 Suspensjon og eksklusjon
a Styret iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet
b Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
c I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
d Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.


§ 4 ÅRSMØTET

4.1 Status
Årsmøtet er Ljan skoles Musikkorps høyeste myndighet

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet
a. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar måned.
b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.
c. Innkallingen sendes ut minimum 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
d. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest en uke før årsmøtet.
e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid frem på årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, kommite medlemmer og gjester invitert av styret, herunder skolens rektor og korpsets æresmedlemmer.
b. Følgende har tale- forslags og stemmerett:
Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale, forslags og stemmerett.
Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
c. Følgende har tale - og forslags rett:
Medlemmer som ikke er fylt 15 år.
d. Følgende har talerett:
Representanter fra NMF. Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
e. Gyldig vedtak krever absolutt flertall, mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker :
a. Konstituering
1. Åpning
2. Navneopprop
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
5. Valg av møteledelse
6. Valg av møtesekretærer
7. Valg av protokollunderskrivere
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
c. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.
d. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.
e. Valg:
1. Leder for ett år
2. 4 styremedlemmer på valg for to år
3. Hovedkorpsleder
4. 4 korpsledere
5. 2 revisorer for ett år.
6. 3 medlemmer i valgkomiteen. Lederen velges særskilt. Varamedlemmer til styret kan velges dersom dette anses nødvendig. Sammensetning av arbeidskomiteer skal forelegges årsmøtet til godkjenning.De som velges til styrefunksjon må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.
Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.

§ 5 STYRET
5.1 Sammensetning og konstituering
Styret består av leder og 4 styremedlemmer foruten hovedkorpsleder og hovedkomiteleder. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmer.Styret kan utpeke et arbeidsutvalg bestående av 3 til 5 personer innenfor rammer og fullmakter fastlagt av årsmøtet.

5.2 Fullmakter
a. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
d. Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner musikkorpset. Styret kan meddele
prokura. Styreleder undertegner all forpliktende korrespondanse og har attestasjonsfullmakt.

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger
a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
b. Musikkorpsets tillitsvalgte møter som observatører med tale- og forslagsrett. Hovedgruppeleder for musikantene har normalt møterett i styret.
c. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt et fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
d. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

§ 6. KORPSETS ARBEID

6.1 Aktiviteter
a. Korpsets øvelser følger skoleåret, med avbrudd for jul- vinter- og påskeferie.
b. Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper, f.eks. aspiranter, storband, nisseorkester og gammeldansorkester.
c. Korpset har en gruppelederordning som fungerer som musikantenes tillitsvalgte. Det tas hensyn til kjønnsfordeling ved valg av disse. Gruppelederne har egne vedtekter som godkjennes av styret.
d. Det holdes medlemsmøter når styret eller musikkorpsets medlemmer føler behov for det. Medlemsmøter er et forum for kontakt, informasjon og drøftinger for musikkorpsets medlemmer.

6.2 Dirigenter/instruktører/korpsledere
Korpsets styre ansetter dirigent og andre instruktører etter behov. Det bør opprettes kontrakt etter NMFs retningslinjer. Styret utarbeider instruks for dirigent og for instruktører. Hovedkorpsleder og de øvrige korpsledere har ansvar for disiplin og orden i korpset.

Hovedkorpsleder fører fremmøteprotokoll, samordner undervisningen hos instruktørene og setter opp plan over klasseroms disposisjon ved begynnelsen av hvert semester, og koordinerer dette med dirigent og skolenes ledelse. Hovedkorpsleder har det praktiske ansvar for gjennomføring av korpsets øvelser, spilleoppdrag og samlinger i nært samarbeid med korpsets formann og dirigent.

§ 7 KOMITEER
7.1 Arbeidskomiteer
Styret oppretter det antall arbeidskomiteer som anses nødvendig for gjennomføring av korpsets aktiviteter.
7.2 Revisjon
Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.
7.3 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.

§ 8 UENIGHETER / TVISTER
Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§ 9 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND
a. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.
b. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikk-korps er opprettet skal denne konto disponeres av Ljan skole. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
c. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal forvaltes av Ljan skole. Dersom skolen etter å ha rådført seg med NMF Oslo krets ikke ser noen mulighet til å få dannet nytt korps innen 3 år, skal korpsets eiendeler og øvrige aktiva overføres til NMF Oslo krets, musikkskolen eller til musikkformål i grunnskolen innen kommunen.
d. Vedtak om utmelding av Norges Musikk-korps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via Oslo krets senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER
Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

IKRAFTTREDELSE
Ikrafttredelse 25.11.97 med senere endringer, sist rettet 10.02.05

Rettelser:
20.01.03 - Ny ordlyd i §4.2a:
Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar måned.

10.02.05 - Ny ordlyd i paragraf 3.4 blir som følger:
Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi skriftlig melding om dette til musikkorpsets ledelse. Ingen bør slutte i løpet av musikkorpsåret. Utmeldingen må være levert styret innen 1.6. Leveres utmeldingen senere, blir man belastet kontingent for neste semester. Dersom man mot korpsets anbefalinger velger å slutte i løpet av korpsåret, må utmeldingen foreligge innen 1.12. Ved senere utmelding, blir man belastet kontingent for neste semester. Skyldig kontingent og eventuelle avgifter skal være innbetalt før utmelding kan godtas